ภาพกิจกรรม
พิธียกเสาเอกอาคารเอนกประสงค์
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

12 October 2020