กลุ่มงานบริหารวิชาการ >> งานห้องเรียนพิเศษ (เข้มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)