ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดี
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

17 December 2020