กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศิริรัตน์ โชติกลางครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอุทัย วงณรา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประสิทธิ์ ภูมิทน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมนัส วรสีหะ
ครูชำนาญการ

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เล็งกลาง
ครูชำนาญการ

นางฑิติพร สร้างนา
ครู

นางสาวรุจิรา เทพสาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุญญิสา ปุณณรัตนกุล
ครูผู้ช่วย