กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวาสนา กุนอกครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาทิพย์ ถือความสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธณัฐตา ราษฎร์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกุสุมา กุนหนองแดง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรัญญา อะทอยรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญญาลักษณ์ ทินกระโทก
ครูชำนาญการ

นายสถิต ถูระพี
ครูชำนาญการ

นายเชษฐ์ รักกลาง
ครูชำนาญการ

นายสรรญ์ มากทรัพย์
ครูชำนาญการ

นางสาวประภัสสร เพชรสุ่ม
ครูชำนาญการ

นางสาวฉัตรสุดา ยายพิมพ์
ครู

นางสาวยุวรินทร์ สามารถ
ครู

นางสาวกรกนก ร้อยอำแพง
ครู

นางสาวกมลรัตน์ สิงห์กุล
ครู

นางสาววาสนา พิระชัย
ครู

นางสาวพาขวัญ สุมหิรัญ
ครูผู้ช่วย

นายเอกลักษณ์ วรรธนาจิรานนท์
ครูผู้ช่วย