กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวรรณวไล จันทาบครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปราณี พิศุทธิสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิภาวรรณ ภูมิทน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางน้องนุช บุญจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนี ฆารเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์ ศรีสันต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิจิตรา หัตถกิจ
ครูชำนาญการ

นางสาวยุวดี โพธามาตย์
ครูชำนาญการ

นางดวงพร วรสีหะ
ครู

นางสาวทิพย์สุคนธ์ ไตรพรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุณยวีร์ การชงัด
ครูผู้ช่วย