กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปาริชาติ เนตรทองหลางครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมศรี ตวยกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีนวล เช่นพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชลิดา เขียวปาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรวุฒิ ซอกรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวินัย หนุนกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพย์ชนก บัวเปีย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว
ครูชำนาญการพิเศษ

จ่าเอกสยาม เชียงเครือ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรนันท์ พรหมลิ
ครูชำนาญการ

นางสาวนุชจรี ชวนขุนทด
ครูชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา เผ่าจินดา
ครูชำนาญการ

นางสาวปรัศนีย์ สอสูงเนิน
ครูชำนาญการ

นางสาวปนุศรา เฉียดไธสง
ครูชำนาญการ

นางสาวลักขณา สาหร่ายกลาง
ครูชำนาญการ

นายธนาธิป พันธุ์โหมด
ครูชำนาญการ

นางสาวปิยรส ลาภารัตน์
ครูชำนาญการ

นายอภัย ดวงคำ
ครูชำนาญการ

นางสาวปาจรีย์ ป่วงกระโทก
ครูชำนาญการ

นาวสาวสุกัญญา สุนทร
ครูชำนาญการ

นางสาวสุธินันท์ เลิศนา
ครูชำนาญการ

นางปาริทัศน์ นิลยอง
ครูชำนาญการ

นายธัญพิสิทฐ์ อ่อนศรี
ครูชำนาญการ

นางสาวอารียา ช้อนทอง
ครู

นางสาวนิสากร สหัสสุขมั่นคง
ครู

นายนพรุจ แก่นกระโทก
ครูผู้ช่วย

นางนิรชา วรสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นายนันทวัฒน์ กล้ารบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนัทธมน เฝ้ากระโทก
ครูผู้ช่วย