กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประยุทธ ช่างเกวียนครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สิบเอกนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุล
ครูชำนาญการ

นายณัฐดนัย เงาเกาะ
ครูชำนาญการ

นางสาวปางคณา ชำนิประโคน
ครู

นายชโยดม ประภาสโนบล
ครู

นายพูนสวัสดิ์ สุคนธพงศ์
ครู

นางสาวจุฑาทิพย์ ภูต้อม
ครูผู้ช่วย

นายอำนาจ จันที
ครูผู้ช่วย

นายนราธิป จันดาแพง
ครูผู้ช่วย