กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุกานดา เตโพธิ์ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวิไลรัตน์ พงษ์ภาลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางโสภา ลำพูน
ครูชำนาญการ

นางสาวรำไพ พกกลาง
ครูชำนาญการ

นางสาววิณารัตน์ สงวนจะบก
ครูชำนาญการ

นางสาวชลดา ใช้ช้าง
ครูชำนาญการ

นางสาวหนูกาญจน์ โลนไธสง
ครูชำนาญการ

นางสาวยุวรี จีนทองหลาง
ครูชำนาญการ

นางสาวจารุวรรณ บุตรเจริญ
ครู

นางสาวกาญจนา แสนมี
ครู

นางสาวปาณิสรา กาญจนชัยโชติ
ครู

นางวราวรรณ สุดทองหลาง
ครู

นางจีรวรรณ ประคำ
ครู

นางอภิญญา ลาภรัตน์
ครู

นางสาวจีฬารัตน์ ทองสุ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัสรา รินทา
อัตราจ้าง