กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายจิตกร เด่นกลางครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางประภา บุญนิธิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกริษณุ ลิ้มศิริอังกูร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไอศูรย์ อัตตโนคติ
ครู

นางสาวณัฐนันท์ งามลาภ
ครูผู้ช่วย

นายพิพัฒน์พล จิตพิมาย
ครูผู้ช่วย

นางศจี วิเศษ
พนักงานราชการ

นายธีระกุล นนกระโทก
อัตราจ้าง

นางผกามาศ ลิ้มศิริอังกูร
อัตราจ้าง