ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนจักราชวิทยาโดยย่อ


         โรงเรียนจักราชวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ  เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอน  เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2513 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนชาวอำเภอจักราช  และนายบุญสม  เจริญสันธิ์  คหบดีชาวอำเภอจักราชได้มอบที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน  จำนวน  25 ไร่
        ในปีแรกเปิดรับนักเรียนสหศึกษา 2 ห้องเรียน  มีครูอาจารย์สังกัดประถมศึกษา (เดิม) ช่วยปฏิบัติหน้าที่การสอน  และในวันที่ 23  กันยายน  พ.ศ.2513  นายวิศิษฐ์  ทรายงาม  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่พร้อมได้บรรจุครูประจำการ  3  คน  ซึ่งในขณะนั้น  ได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี  เพื่อทำการจัดการเรียนการสอน
        - ในปีการศึกษา  2514  ได้ย้ายมาเรียน ณ บริเวณโรงเรียนปัจจุบัน  มีอาคารเรียนแบบ 212ก  จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน
        - ในปีการศึกษา  2515  ขยายห้องเรียนเพิ่มเป็น 15 ห้อง
        - ในปีการศึกษา  2517  นายเจริญ  วาณิชกุล ได้มอบที่ดิน 18ไร่ 43 ตารางวา ใช้เป็นสนามกีฬา
        - ในปีการศึกษา 2524  โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่น พระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง เขตการศึกษา 11
        - วันที่  19  ตุลาคม พ.ศ. 2531   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมกับทรงเป็นประธานรับมอบทุนการศึกษาอำเภอจักราช
        - ปีการศึกษา  2543 ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในฐานะหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง การปฏิรูปการศึกษาปีการศึกษา  2546 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน และได้ผ่านการประเมินรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 10  มกราคม 2549 (เป็นลำดับที่ 184 ของประเทศ และลำดับที่ 5  ของจังหวัดนครราชสีมา )
        - ปีการศึกษา  2548  ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 และตัวแทนโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา เข้ารับการประเมิน เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ของเขตตรวจราชการที่  13   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2
        -  วันที่  20  กรกฎาคม  2549  ได้รับเกียรติบัตร“ห้องสมุดดีเด่น” ตามโครงการรักการอ่านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 2
        - วันที่  1  กันยายน  2549  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียน เด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองดีเด่น ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ( ERIC )โรงเรียนในฝัน  จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
        - ปีการศึกษา 2553 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ใน 500 โรงเรียน  จากโรงเรียนทั่วประเทศ ให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ( WCSS:World Class Standard School )
        - วันที่  12  พฤษภาคม 2556 ได้รับโล่และเกียรติบัตร  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศโรงเรียนแกนนำโครงการ HL  (Health  Literacy) จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
        - วันที่  8  กรกฏาคม  2556  ได้รับการประเมินการจัดการเรียนการสอนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31  ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง