การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 พร้อมด้วยนายศราวุธ ศรีหาบุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะกรรมการประเมินตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มดำเนินการประเมินดังกล่าว โดยมีผู้รับการประเมิน ทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้ นางสาวทิพย์สุคนธ์ ไตรพรม, นายนพรุจ แก่นกระโทก, นางสาวจุฑาทิพย์ ภูต้อม, นายชนวีร์ ขันติวงษ์, นางสาวนุชสรา บ่าพิมาย, นางสาวกัญญาวีร์ ประสพผล, นางสาวพรสุดา ห่วงจริง และนายเอกลักษณ์ วรรธนาจิรานนท์ ณ หอประชุมเล็ก โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 449
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 27 มีนาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ