ปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยา ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยดำเนินการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมตามฐานต่างๆ อาทิ ฐานแนะนำสถานที่ ฐานพบฝ่ายวิชาการ ฐานพบงานกิจการนักเรียน ฐาน จ.ว. ที่รัก ฐานสามัคคีคือพลัง ฐานเด็กดีมีมารยาท และฐานกิจกรรมแนะแนว ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 100
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 20 มิถุนายน 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ