มอบเครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ ให้กับสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้
นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ
มอบเครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ ให้กับสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้
ในกิจการลูกเสือและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะของจังหวัด โดยการประสานงานจาก
นายธนกร วราวิทยาวุฒิ ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 

Post views 311
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 2 กุมภาพันธ์ 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ