ศูนย์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนจักราชวิทยาได้จัดเป็นศูนย์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สนามสอบโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง รองผู้อำนวยการฯ คณะกรรมการคุมสอบและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินการทดสอบดังกล่าว ทั้งนี้ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพม.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ ดร.วันทิตา ทะลาสี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาและคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าสอบ และคณะกรรมการคุมสอบให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Post views 229
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 13 กุมภาพันธ์ 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ