การรับเงินบำรุงการศึกษา จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายฯ ม.5 และ ม.6

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนจักราชวิทยาได้ดำเนินการรับเงินบำรุงการศึกษา จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีนางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 54
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 20 มิถุนายน 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ