โรงเรียนจักราชวิทยาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้ นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลางนางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best practice) ด้านวงดนตรีลูกทุ่ง และเยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนจักราชวิทยา ณ ห้อง SMART Convention โรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

Post views 369
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 27 มีนาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ