เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดป่าจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/18HdQ654VsEiX6izE2pH-zw2JHq7W8Q_2

Post views 20
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ