การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยนายศราวุธ ศรีหาบุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะกรรมการประเมินตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มดำเนินการประเมินดังกล่าว โดยมีผู้รับการประเมิน ทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้ นายนราธิป จันดาแพง นางสาวกิรดา คำตา และนางสาวปุญญิสา ปุณณรัตนกุล หอประชุมเล็ก โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 

Post views 19
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ