รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 โรงเรียนจักราชวิทยา ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดย นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้ นางธีระนุช ชาวชอบ รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง รองผู้อำนวยการบริหารงานงบประมาณ  นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป และคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยาให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มารายงานตัว ณ โดม 42 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 304
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 27 มีนาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ