การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครั้งที่ 3

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครั้งที่ 3 พร้อมด้วยนางสาวสุวพิชญ์ ประจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ร่วมประเมินดังกล่าว โดยมีผู้รับการประเมินทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้ นางสาวบุณยวีร์ การชงัด,  นางสาวจีฬารัตน์ ทองสุ, นางนิรชา วรสุวรรณ์, นางสาวรุจิรา เทพสาร, นายนันทวัฒน์ กล้ารบ, นางสาวณัฐนันท์ งามลาภ, นายพิพัฒน์พล จิตพิมาย และนายอำนาจ จันที ณ หอประชุมเล็ก โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 206
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 27 มีนาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ