จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 28 - 29 มกราคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ของโรงเรียนจักราชวิทยา ดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียนจักราชวิทยา ณ หอประชุมเล็กโรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 

Post views 107
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 เมษายน 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ