กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลจักราชจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความกล้าแสดงออก กระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 327
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 13 มกราคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ