การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจักราชวิทยา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง พร้อมด้วย นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจักราชวิทยา ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในการอบรมครั้งนี้ด้รับเกียรติจาก คณะวิทยากรจาก โรงเรียนเมืองคง ซึ่งได้ให้ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรม ณ หอประชุม 25 ปี อนุสรณ์และห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 91
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 20 มิถุนายน 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ