กิจกรรมพัฒนานักเรียน Student Preparation Activities ปีการศึกษา 2567

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2567 นางณัขชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนานักเรียน Student Preparation Activities ปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักบทบาทตนเอง รู้จักผู้อื่น สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้พัฒนาตนเองปรับตัวปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้แก่นักเรียน โดยเริ่มพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกและเพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในตนเอง โรงเรียนตนเองและถิ่นที่อยู่ของนักเรียน ณ หอประชุม 25 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 113
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 13 มิถุนายน 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ