โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ

        วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจักราชวิทยาได้ดำเนินการสอบตามโครงการสอบแข่งขันวัดอัจริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Post views 2287
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 25 ตุลาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ