ติวเข้มเตรียมเข้าสู่สนามสอบ O-net ม.6

        วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563  โรงเรียนจักราชวิทยาได้จัดค่ายติวเข้มทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยทดสอบความรู้ทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีครูในแต่ละกลุ่มสาระเป็นวิทยกรนการติวเข้มPost views 2050
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 16 เมษายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ