พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน (W.B.)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางณัขชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน (W.B.) และหนังสือสำคัญอนุมัติและแต่งตั้งให้มีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ นางสาวจริยา สุวรรณทา รองผู้อำนวยการฯ บุคลากรทางการลูกเสือ โรงเรียนจักราชวิทยา ที่ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.) จากสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จำนวน 7 คน ณ อาคารอำนวยการ อาคาร 4 โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 91
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 20 มิถุนายน 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ