การรับเงินบำรุงการศึกษา จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนฯ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนจักราชวิทยาได้ดำเนินการรับเงินบำรุงการศึกษา จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีนางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 117
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 13 มิถุนายน 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ