ประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบนางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ โดย ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้นายสุพล เชื่อมพงษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนราชสีมาและคณะกรรมการนิเทศ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน “ปีทองแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา” ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมเล็ก โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 173
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 27 มีนาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ