รับรางวัลชนะเลิศประกวดคลิปวีดีโอ นวัตกรรม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

       วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อํานวยการ โรงเรียนจักราชวิทยา นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง รองผู้อํานวยการโรงเรียนจักราช วิทยา และนายนิติพงษ์ เที่ยงตรง รับรางวัลชนะเลิศประกวดคลิปวีดีโอ นวัตกรรม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2561 ในงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ณ หอประชุม 35 ปี โรงเรียนเมืองคง

 

Post views 1887
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 24 ตุลาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ