บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม

       วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม คณบดีคณะครุศาสตร์ กับโรงเรียนจักราชวิทยา เพื่อให้มีแนวทางการประสานความร่วมมือและการร่วมดำเนินการที่ชัดเจน บนฐานความประสงค์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายสู่ความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ณ ห้อง SMART CONVENTION โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 

Post views 361
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 ธันวาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ