ยินดีต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางณัขชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ นางสาวจริยา สุวรรณทา รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ที่ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนจักราชวิทยา เนื่องในโอกาส วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Post views 104
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 20 มิถุนายน 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ