โรงเรียนจักราชวิทยา รับการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต การจัด การเรียนรู้วิทยาการคํานวณ ฯ

        วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนจักราชวิทยา รับการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต การจัด การเรียนรู้วิทยาการคํานวณ การจัดการเรียน การสอน ทางไกล และการดําเนินการนิเทศภายใน โรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2563 จาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Post views 1703
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 30 กันยายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ