ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 พร้อมด้วย
นายศราวุธ ศรีหาบุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หัวหน้าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้รับการประเมิน ดังนี้ นางสาวทิพย์สุคนธ์ ไตรพรม, นายนพรุจ แก่นกระโทก, นางสาวจุฑาทิพย์ ภูต้อม, นายชนวีร์ ขันติวงษ์, นางสาวนุชสรา บ่าพิมาย, นางสาวกัญญาวีร์ ประสพผล, นางสาวพรสุดา ห่วงจริง และนายเอกลักษณ์ วรรธนาจิรานนท์ ณ  โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 454
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 9 พฤศจิกายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ