คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

          เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางณัชชา  ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนและรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมปฏิบัติศาสนกิจโดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีทางศาสนา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้วิวัฒนาถาวรคู่ชาติตลอดไป 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 1022
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 3 สิงหาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ