ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ  รองผู้อำนวยการฯ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการประเมินดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 114
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 27 มีนาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ