เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้นางธีระนุช ชาวชอบ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) เพื่อทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนสำหรับการทดสอบจริง โดยดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุม 25 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 310
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 21 กุมภาพันธ์ 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ