สืบสานงานศิลป์ วันศิลปินแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานงานศิลป์ วันศิลปินแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และการแสดงนาฏศิลป์ ให้มีสุนทรียภาพในกิจกรรม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และส่งเสริมให้เรียนรู้ประวัติผลงานของศิลปินแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ โดม 42 ปีอนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 156
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 3 มีนาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ