ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา ครั้งที่ 1/2567

ลวันที่ 18 มกราคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และการบริหารจัดการโรงเรียนจักราชวิทยา โดยมี นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทางโรงเรียนจักราชวิทยา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องศรีวิกรม์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 328
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 18 มกราคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ